Regulamin sklepu internetowego Progress Academy

§ 1
Postanowienia wstępne
Sklep internetowy Progress Academy, dostępny pod adresem internetowym www.progress-academy.pl, prowadzony jest przez Podsztanga.pl Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846889, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, NIP 8952218845 REGON 386345330.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.progress-academy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
5. Serwis www.progress-academy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
6. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.progress-academy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.progress-academy.pl użyte są w celach informacyjnych.
8. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.


§ 2
Definicje
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Podsztanga.pl Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 15B, kod pocztowy 51-168, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846889, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł, NIP 8952218845 REGON 386345330.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.progress-academy.pl.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby zamawianych produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło (stosowanie do cech Produktu).
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych.
Szkolenie/Usługa: kursy wskazane w Formularzu stanowiące zajęcia (m.in. szkolenia, sesje) fizyczne lub umysłowe prezentowane i dostarczane przez Firmę lub Współpracownika Firmy


§ 3
Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 15B,
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@progressacademy.pl
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 52 1160 2202 0000 0004 6878 7482
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie, w godzinach 09:00-16:00.


§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików „cookies”,
zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5
Informacje ogólne
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
Na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt. 32 Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Wyjątkiem jest sprzedaż towarów bądź usług podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. W takim wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do doliczenia do podanej ceny podatek VAT w wysokości 23%.
Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


§ 6
Zasady korzystania ze Sklepu
Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Firmy,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, adres e-mail Użytkownika, adres do wysyłki zamówionych produktów.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.


§ 8
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
Dostęp online,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatności elektroniczne lub w przypadku problemów związanych z przeprowadzeniem płatności elektronicznej – przelewem.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.


§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


§ 11
Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prowadzenie treningowe), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


§ 12
Reklamacja i gwarancja
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 13
Warunki uczestnictwa w Szkoleniach
Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Szkolenia.
Klient oświadcza, iż rozumie, że udział w Szkoleniu ma charakter wyłącznie edukacyjny.
Wstęp na teren szkolenia osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.
Uczestnik zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu zakończenia szkoleń.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści prezentowane podczas Szkolenia, jest Firma lub Współpracownik Firmy. Przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Firmy lub Współpracowników Firmy naruszających prawa osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia, Klient zobowiązany jest kierować bezpośrednio do Firmy.
Firma nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu firmy, materiałów i produktów edukacyjnych oraz innych materiałów przez osoby trzecie do ich własnych celów.
Zabrania się wnoszenia na teren szkolenia przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren szkolenia wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią szkolenia lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.
Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki szkolenia lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie szkolenia przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem szkolenia.
Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie szkolenia, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie szkolenia przez osobę trzecią.
Zawarcie Umowy przez Klienta uprawnia go do:
1. udziału w Szkoleniu po uprzednim formalnym zarejestrowaniu oraz otrzymania 2. Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionego Szkolenia.
6. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej Szkolenie, jak również prawo do odwołania Szkolenia z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Firmę lub Współpracownika Firmy.
7. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 Firma zawiadamia Klienta o powyższych zmianach w formie pisemnej (e-mail) oraz:
Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia, a w przypadku odwołania Szkolenia zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
W przypadku odwołania Szkolenia przez Firmę Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
Klient przyjmuje do wiadomości, że przebieg Szkolenia może być utrwalany audio- video przez Firmę, Przedstawiciela lub podmiot działający na ich zlecenie. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Firmę lub Przedstawiciela do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Klienta.
W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Firmy lub Przedstawiciela o powyższym najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkoleniu, przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu.
Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
Firma i jej upoważnieni Przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin, wybierając także inną lokalizację.


§ 14
Bezpieczeństwo na szkoleniach

TEREN SZKOLEŃ

Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów.
Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na szkolenia.
W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie szkoleń wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.
Każda osoba przebywająca w przestrzeni szkoleniowej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczki, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
Prowadzenie rejestracji wszystkich uczestników szkoleń, w celu pozyskania danych osób przebywających na szkoleniach. Formularz rejestracji będzie zawierał deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
Wpuszczanie na szkolenia wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. bilet wstępu.
Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren szkoleń.
Weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
Przygotowanie zamkniętych, odizolowanych i odpowiednio dezynfekowanych pomieszczeń dla osób z objawami infekcji.
Punkty obsługi na szkoleniach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m.
Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą oraz wyposażeni w maseczki oraz rękawiczki, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metry.
Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach szkolenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metry.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pracownicy otrzymają szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach szkoleniowych.
Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe oraz instrukcje właściwego mycia i dezynfekcji rąk.
Regularne kontrole stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet i wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI

Organizator będzie prowadził akcję informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach szkoleniowych.
Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie szkoleniowym.


§ 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym
Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaż oraz w celach marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 16
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.